steel set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel set

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khung giàn thép