steel pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel pipe

    * kỹ thuật

    ống thép