steelify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steelify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steelify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steelify.

Từ điển Anh Việt

  • steelify

    /'sti:lifai/

    * ngoại động từ

    luyện thành thép