steel crib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel crib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel crib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel crib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel crib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cũi thép