steel-wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel-wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel-wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel-wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel-wood

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thép tấm dán gỗ