steel bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel bolt

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bulông bằng thép