steel work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel work

    * kỹ thuật

    kết cấu thép