steel mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel mill

    * kinh tế

    nhà máy thép

    xưởng gang thép

Từ điển Anh Anh - Wordnet