steel wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steel wire

  * kỹ thuật

  dây thép

  giao thông & vận tải:

  dây thép (đóng tàu)

  xây dựng:

  sợi thép