steel silo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel silo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel silo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel silo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel silo

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi lô bằng thép