steel tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel tube

    * kỹ thuật

    ống thép