steel pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel pile

    * kỹ thuật

    cọc thép