steel tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel tank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể bằng thép