steel drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel drum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steel drum

    a concave percussion instrument made from the metal top of an oil drum; has an array of flattened areas that produce different tones when struck (of Caribbean origin)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).