steelwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steelwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steelwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steelwork.

Từ điển Anh Việt

 • steelwork

  /'sti:lwə:k/

  * danh từ

  đồ dùng bằng thép

  khung thép, cấu trúc thép

  (số nhiều) xưởng luyện thép

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steelwork

  * kỹ thuật

  kết cấu thép