denounce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

denounce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm denounce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của denounce.

Từ điển Anh Việt

 • denounce

  /di'nauns/

  * ngoại động từ

  tố cáo, tố giác, vạch mặt

  lên án; phản đối kịch liệt; lăng mạ

  tuyên bố bãi ước

  to denounce a treaty: tuyên bố bãi bỏ một hiệp ước

  báo trước (tai hoạ); đe doạ, hăm doạ (trả thù)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • denounce

  * kinh tế

  tuyên bố bãi ước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • denounce

  speak out against

  He denounced the Nazis

  announce the termination of, as of treaties

  give away information about somebody

  He told on his classmate who had cheated on the exam

  Synonyms: tell on, betray, give away, rat, grass, shit, shop, snitch, stag

  Similar:

  stigmatize: to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful

  He denounced the government action

  She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock

  Synonyms: stigmatise, brand, mark