shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shop.

Từ điển Anh Việt

 • shop

  /ʃɔp/

  * danh từ

  cửa hàng, cửa hiệu

  phân xưởng

  (từ lóng) cơ sở, trường sở nghề nghiệp, công việc làm ăn

  to set up shop: bắt đầu công việc làm ăn, bắt đầu kinh doanh

  to shut up shop: thôi làm việc gì; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đóng cửa hiệu

  all over the shop

  (từ lóng) lung tung, lộn xộn; khắp mọi nơi

  I have looked for it all over the shop: tôi đã đi tìm cái đó khắp mọi nơi

  my books are all over the shop: sách của tôi lung tung cả lên

  to come to the wrong shop

  hỏi nhầm chỗ; hỏi nhầm người

  to sink the shop

  không bàn đến chuyện làm ăn; không bàn đến chuyện chuyên môn

  giấu nghề nghiệp

  to smell of the shop

  (xem) smell

  to talk shop

  nói chuyện làm ăn, nói chuyện công tác; nói chuyện chuyên môn, nói chuyện nghề nghiệp

  * động từ

  đi mua hàng, đi chợ; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi khảo giá

  (từ lóng) bỏ tù, bắt giam

  (từ lóng) khai báo cho (đồng loã) bị tù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shop

  * kinh tế

  chỗ làm việc

  cơ quan

  cơ sở

  công xưởng

  cửa hàng

  cửa hiệu

  đến cửa hiệu mua đồ

  đi chợ

  đi mua hàng

  người giới thiệu, đi mua hàng, đến cửa hiệu mua đồ

  người tiến dẫn

  phân xưởng

  quầy bán chuyên về một mặt hàng (trong một cửa hàng lớn)

  sở

  tiệm

  trường sở

  xưởng sửa chữa

  * kỹ thuật

  công đoạn

  nhà máy

  phân xưởng

  xưởng

  xưởng máy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shop

  a mercantile establishment for the retail sale of goods or services

  he bought it at a shop on Cape Cod

  Synonyms: store

  do one's shopping

  She goes shopping every Friday

  shop around; not necessarily buying

  I don't need help, I'm just browsing

  Synonyms: browse

  Similar:

  workshop: small workplace where handcrafts or manufacturing are done

  shop class: a course of instruction in a trade (as carpentry or electricity)

  I built a birdhouse in shop

  patronize: do one's shopping at; do business with; be a customer or client of

  Synonyms: patronise, shop at, buy at, frequent, sponsor

  Antonyms: boycott, boycott

  denounce: give away information about somebody

  He told on his classmate who had cheated on the exam

  Synonyms: tell on, betray, give away, rat, grass, shit, snitch, stag