grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grass.

Từ điển Anh Việt

 • grass

  /grɑ:s/

  * danh từ

  cỏ

  bâi cỏ, đồng cỏ

  bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên)

  please, keep off the grass; do not walk on the grass: xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ

  (số nhiều) cây thân cỏ

  (ngành mỏ) mặt đất

  to bring ore to grass: đưa quặng lên mặt đất

  (từ lóng) măng tây

  (thông tục) mùa xuân

  she will be two years old next grass: mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai

  to be at grass

  đang gặm cỏ

  (nghĩa bóng) đang nghỉ ngơi; không có việc

  to cut the grass under somebody's feet

  phỗng tay trên ai, nâng tay trên ai

  to go to grass

  ra đồng ăn cỏ (súc vật)

  (từ lóng) ngã sóng soài (người)

  (từ lóng) chết

  to go grass!

  chết quách đi cho rồi

  to bear the grass grow

  rất thính tai

  not to let grass under one's feet

  không để mất thì giờ (khi làm một việc gì)

  to send to grass

  cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ

  (từ lóng) đánh ngã sóng soài

  * ngoại động từ

  để cỏ mọc; trồng cỏ

  đánh ngã sóng soài

  bắn rơi (chim); kéo (cá) về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất

  căng (vải...) trên cỏ để phơi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grass

  * kỹ thuật

  y học:

  cỏ citromila grass cây sả

Từ điển Anh Anh - Wordnet