grassfinch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grassfinch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grassfinch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grassfinch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grassfinch

    usually brightly-colored Australian weaverbirds; often kept as cage birds

    Synonyms: grass finch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).