grass egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grass egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grass egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grass egg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grass egg

    * kinh tế

    trứng chớm ung