grassy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grassy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grassy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grassy.

Từ điển Anh Việt

  • grassy

    /'gra:si/

    * tính từ

    có cỏ, cỏ mọc đầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet