grass-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grass-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grass-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grass-work.

Từ điển Anh Việt

  • grass-work

    /'gra:swə:k/

    * danh từ

    (ngành mỏ) việc làm trên mặt đất