rat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rat.

Từ điển Anh Việt

 • rat

  /ræt/

  * danh từ

  (động vật học) con chuột

  (chính trị) kẻ phản bội; kẻ phản đảng; kẻ bỏ đảng trong lúc khó khăn

  công nhân không chịu tham gia đình công, người chiếm chỗ làm của công nhân đình công; người chịu nhận tiền lương ít hơn của công đoàn yêu sách

  lóng rats!: chuyện vô lý! chuyện lếu láo, chuyện tầm bậy!

  to give somebody rats

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi bới ai, la mắng ai

  like a drowned rat

  (xem) drown

  like a rat in a hole

  trong tình trạng bế tắc không lối thoát

  to smell a rat

  (xem) smell

  * nội động từ

  bắt chuột, giết chuột

  (chính trị) bỏ đảng, bỏ hàng ngũ trong lúc khó khăn

  (nghĩa bóng) phản bội, bỏ rơi

  to rat on a pal: phản bạn, bỏ rơi bạn

  không tham gia đình công

  * ngoại động từ

  (như) drat

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rat

  * kỹ thuật

  chuột

  toán & tin:

  RAT

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rat

  any of various long-tailed rodents similar to but larger than a mouse

  a pad (usually made of hair) worn as part of a woman's coiffure

  desert one's party or group of friends, for example, for one's personal advantage

  employ scabs or strike breakers in

  give (hair) the appearance of being fuller by using a rat

  catch rats, especially with dogs

  Similar:

  scab: someone who works (or provides workers) during a strike

  Synonyms: strikebreaker, blackleg

  rotter: a person who is deemed to be despicable or contemptible

  only a rotter would do that

  kill the rat

  throw the bum out

  you cowardly little pukes!

  the British call a contemptible person a `git'

  Synonyms: dirty dog, skunk, stinker, stinkpot, bum, puke, crumb, lowlife, scum bag, so-and-so, git

  informer: one who reveals confidential information in return for money

  Synonyms: betrayer, squealer, blabber

  fink: take the place of work of someone on strike

  Synonyms: scab, blackleg

  denounce: give away information about somebody

  He told on his classmate who had cheated on the exam

  Synonyms: tell on, betray, give away, grass, shit, shop, snitch, stag