informer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

informer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm informer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của informer.

Từ điển Anh Việt

  • informer

    /in'fɔ:mə/

    * danh từ

    chỉ điểm, mật thám

Từ điển Anh Anh - Wordnet