rather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rather.

Từ điển Anh Việt

 • rather

  /'rɑ:ðə/

  * phó từ

  thà... hơn, thích... hơn

  we would rather die than be salves: chúng ta thà chết còn hơn làm nô lệ

  which would you rather have, tea or coffee?: anh thích dùng (uống) gì hơn, trà hay cà phê?

  đúng hơn, hơn là

  we got home late last night, or rather early this morning: chúng tôi về đến nhà khuya đêm qua, hay đúng hơn sáng sớm hôm nay

  it is derived rather from inagination than reason: điều đó xuất phát từ tưởng tượng hơn là từ lý trí

  phần nào, hơi, khá

  the performance was rather a failure: buổi biểu diễn thất bại phần nào

  he felt rather tired at the end of the long climb: sau cuộc trèo núi lâu, anh cảm thấy hơi mệt

  rather pretty: khá đẹp

  dĩ nhiên là có; có chứ (nhấn mạnh trong khi trả lời)

  do you know him? - rather!: anh có biết anh đó không? có chứ!

  have you been here before? - rather!: trước đây anh có ở đây không? dĩ nhiên là có!

  the rather that...

  huống hồ là vì...

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rather

  on the contrary; rather (or instead), he wrote her a letter"

  rather than disappoint the children, he did two quick tricks before he left

  he didn't call

  used English terms instead of Latin ones

  Synonyms: instead

  to some (great or small) extent

  it was rather cold

  the party was rather nice

  the knife is rather dull

  I rather regret that I cannot attend

  He's rather good at playing the cello

  he is kind of shy

  Synonyms: kind of, kinda, sort of

  Similar:

  preferably: more readily or willingly

  clean it well, preferably with warm water

  I'd rather be in Philadelphia

  I'd sooner die than give up

  Synonyms: sooner

  quite: to a degree (not used with a negative)

  quite tasty

  quite soon

  quite ill

  quite rich