scab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scab.

Từ điển Anh Việt

 • scab

  /skæb/

  * danh từ

  vảy (ở vết thương, , ,)

  bệnh ghẻ ((thường) ở cừu)

  bệnh nấm vảy (ở cây)

  (từ cổ,nghĩa cổ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) người bần tiện

  kẻ phá cuộc đình công, công nhân không tham gia đình công; kẻ nhận làm thay chỗ công nhân đình công

  * nội động từ

  đóng vảy sắp khỏi (vết thương)

  phá hoại cuộc đình công, không tham gia đình công; nhận làm thay chỗ công nhân đình công

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scab

  * kinh tế

  bệnh sần sùi

  công nhân không tham gia đình công

  thợ tuyển dụng để thay cho thợ đình công

  thợ, kẻ phá đình công

  * kỹ thuật

  chỗ rỗ

  đẽo đá

  sẹo đúc

  tấm nối

  thanh nối

  vảy

  vết bột sỉ (vật đúc)

  xây dựng:

  bản ghép

  thực phẩm:

  bệnh sần sùi (trong phòng trừ dịch hại)

  hóa học & vật liệu:

  màng (trên mặt kim loại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scab

  someone who works (or provides workers) during a strike

  Synonyms: strikebreaker, blackleg, rat

  the crustlike surface of a healing skin lesion

  form a scab

  the wounds will eventually scab

  Similar:

  fink: take the place of work of someone on strike

  Synonyms: rat, blackleg