scabbard-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scabbard-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scabbard-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scabbard-fish.

Từ điển Anh Việt

  • scabbard-fish

    /'skæbədfiʃ/

    * danh từ

    (động vật học) cá bao kiếm