rating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rating.

Từ điển Anh Việt

 • rating

  /'reitiɳ/

  * danh từ

  sự đánh giá (tài sản để đánh thuế)

  mức thuế (địa phương)

  việc xếp loại; loại (ô tô, thuyền buồm đua, tàu chiến, được xếp theo mã lực, trọng tải...)

  (hàng hải) cấp bậc; cương vị; chuyên môn (của một thuỷ thủ)

  (số nhiều) (the rating) thuỷ thủ (trên một chiếc tàu)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm số, thứ bậc (xếp loại học sinh)

  (kỹ thuật) công suất, hiệu suất

  sự xỉ vả, sự mắng nhiếc tàn tệ

 • rating

  sự đánh giá đặc trưng; trị số danh nghĩa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rating

  * kinh tế

  đánh giá

  định đẳng cấp (xe hơi, tàu thủy)

  định giá

  định mức phí

  hạng, đẳng cấp

  mức nghe nhìn

  mức nghe nhìn (các tiết mục phát thanh, truyền hình)

  mức thuế địa phương

  phân loại

  việc đánh giá

  xếp hạng

  xếp loại

  * kỹ thuật

  chỉ tiêu định mức

  công suất danh nghĩa

  đặc trưng

  đặc trưng danh nghĩa

  định mức

  giá trị danh định

  năng suất danh định

  mức độ

  phạm vi hoạt động

  phân loại

  sự đánh giá

  sự định mức

  sự định tỷ lệ

  sự ghi

  sự khắc độ

  sự phân loại

  sự sắp xếp

  sự xếp loại

  điện lạnh:

  chế độ định mức

  tham số danh định

  thông số định mức

  xây dựng:

  sự định chuẩn

  cơ khí & công trình:

  sự lập quan hệ (đo dòng chảy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rating

  standing or position on a scale

  Similar:

  evaluation: an appraisal of the value of something

  he set a high valuation on friendship

  Synonyms: valuation

  evaluation: act of ascertaining or fixing the value or worth of

  military rank: rank in a military organization

  Synonyms: military rating, paygrade

  rate: assign a rank or rating to

  how would you rank these students?

  The restaurant is rated highly in the food guide

  Synonyms: rank, range, order, grade, place

  rate: be worthy of or have a certain rating

  This bond rates highly

  rate: estimate the value of

  How would you rate his chances to become President?

  Gold was rated highly among the Romans

  Synonyms: value

  rat: desert one's party or group of friends, for example, for one's personal advantage

  rat: employ scabs or strike breakers in

  fink: take the place of work of someone on strike

  Synonyms: scab, rat, blackleg

  rat: give (hair) the appearance of being fuller by using a rat

  rat: catch rats, especially with dogs

  denounce: give away information about somebody

  He told on his classmate who had cheated on the exam

  Synonyms: tell on, betray, give away, rat, grass, shit, shop, snitch, stag