rating curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rating curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rating curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rating curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rating curve

    * kỹ thuật

    đường cong lưu lượng