rating agency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rating agency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rating agency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rating agency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rating agency

    * kinh tế

    cơ quan đánh giá

    sở định giá