rating authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rating authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rating authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rating authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rating authority

    * kinh tế

    ủy ban thuế địa phương