evaluation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evaluation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evaluation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evaluation.

Từ điển Anh Việt

 • evaluation

  /i,vælju'eiʃn/

  * danh từ

  sự ước lượng

  sự định giá

 • evaluation

  sự đánh giá, sự ước lượng

  e. of an algebraic expression tính giá trị của một biểu thức đại số

  approximate e. sự ước lượng xấp xỉ

  effective e. (logic học) sự đánh gia có hiệu quả

  numerical e. sự ước lượng bằng số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • evaluation

  * kinh tế

  đánh giá

  sự đánh giá

  sự định giá

  sự ước lượng

  ước lượng

  * kỹ thuật

  đánh giá

  sự đánh giá

  sự định giá

  sự tính

  sự ước lượng

  ước lượng

  ước tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • evaluation

  act of ascertaining or fixing the value or worth of

  Synonyms: rating

  an appraisal of the value of something

  he set a high valuation on friendship

  Synonyms: valuation, rating