evaluation of balance sheet items nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evaluation of balance sheet items nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evaluation of balance sheet items giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evaluation of balance sheet items.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evaluation of balance sheet items

    * kinh tế

    sự phân tích bảng tổng kết tài sản