store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của store.

Từ điển Anh Việt

 • store

  /stɔ:/

  * danh từ

  sự có nhiều, sự dồi dào

  a store of wisdom: một kho khôn ngoan

  dự trữ

  to lay in store for winter: dự trữ cho mùa đông

  kho hàng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa hàng, cửa hiệu

  (số nhiều) (the stores) cửa hàng bách hoá

  (số nhiều) hàng tích trữ; đồ dự trữ; hàng để cung cấp

  military stores: quân trang quân dụng dự trữ

  (định ngữ) dự trữ

  store cattle: súc vật dự trữ (chưa đem ra vỗ béo)

  store rice: gạo dự trữ

  in store

  có sẵn, có dự trữ sẵn

  to have something in store for somebody: dành sẵn cho ai cái gì

  to set store by

  đánh giá cao

  to set no great store by

  coi thường

  store is no sore

  càng nhiều của càng tốt

  * ngoại động từ

  tích trữ, để dành

  cất trong kho, giữ trong kho, cho vào kho

  chứa, đựng, tích

  to store energy: tích năng lượng

  trau dồi, bồi dưỡng

  to store one's mind: trau dồi trí tuệ

 • store

  nhà kho; (máy tính) nhớ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • store

  * kinh tế

  bảo quản trong kho

  chất vào kho

  cho vào kho

  chứa

  cửa hàng

  cửa hàng bách hóa

  cửa hàng bán buôn

  cửa hiệu

  cửa hiệu cho vào kho

  đựng

  gởi vào kho

  gửi vào kho

  kho

  kho hàng

  lưu trữ (văn thư...)

  nhà kho

  nơi dự trữ

  sự tồn trữ

  tàng trữ chứa

  tàng trữ, chứa

  tích trữ

  tồn kho (hàng hóa...)

  tồn trong kho

  tồn trữ

  trữ

  trữ, chứa, tồn trữ, lưu trữ (văn thư)

  * kỹ thuật

  bảo quản ở kho

  bộ lưu trữ

  bộ nhớ

  bộ nhớ dữ liệu

  cất giữ

  chất kho

  dự phòng

  dự trữ

  kho

  lượng dự chữ

  lưu giữ

  lưu lại

  lưu trữ

  nhà kho

  nhập kho

  nhớ

  sự cất giữ

  sự lưu trữ

  sự nhớ

  thiết bị nhớ

  tích trữ

  xây dựng:

  bộ dự trữ (máy )

  bộ nhớ (máy)

  điện lạnh:

  bộ nhớ (ở máy tính)

  điện:

  bộ phận lưu trữ

  toán & tin:

  đưa vào bộ nhớ

  sự lưu lại

  cơ khí & công trình:

  giữ trong kho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • store

  a supply of something available for future use

  he brought back a large store of Cuban cigars

  Synonyms: stock, fund

  keep or lay aside for future use

  store grain for the winter

  The bear stores fat for the period of hibernation when he doesn't eat

  Synonyms: hive away, lay in, put in, salt away, stack away, stash away

  find a place for and put away for storage

  where should we stow the vegetables?

  I couldn't store all the books in the attic so I sold some

  Similar:

  shop: a mercantile establishment for the retail sale of goods or services

  he bought it at a shop on Cape Cod

  memory: an electronic memory device

  a memory and the CPU form the central part of a computer to which peripherals are attached

  Synonyms: computer memory, storage, computer storage, memory board

  storehouse: a depository for goods

  storehouses were built close to the docks

  Synonyms: depot, entrepot, storage