store cattle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

store cattle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm store cattle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của store cattle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • store cattle

  * kinh tế

  gia súc cần nuôi thêm

  gia súc để vỗ béo

  gia súc đem vỗ béo

  trâu bò thịt