stored goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stored goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stored goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stored goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stored goods

    * kinh tế

    hàng tích trữ

    hàng trữ kho