stored error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stored error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stored error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stored error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stored error

    * kỹ thuật

    sai số tích lũy