store-bought nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

store-bought nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm store-bought giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của store-bought.

Từ điển Anh Việt

 • store-bought

  * tính từ

  làm sẵn ở tiệm (chứ không phải làm ở nhà); mua ở cửa hàng mang về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • store-bought

  Similar:

  boughten: purchased; not homemade

  my boughten clothes

  a store-bought dress