store ledger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

store ledger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm store ledger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của store ledger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • store ledger

    * kinh tế

    sổ cái hàng trữ