storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage.

Từ điển Anh Việt

 • storage

  /'stɔ:ridʤ/

  * danh từ

  sự xếp vào kho

  kho; khu vực kho

  thuế kho

  sự tích luỹ

  storage of energy: sự tích luỹ năng lượng

 • storage

  bộ nhớ

  carry s. (máy tính) bộ nhớ chuyển dịch

  dielectric s. (máy tính) bộ nhớ điện môi

  digital s. bộ nhớ chữ số

  electric(al) s. bộ nhớ điện

  erasable s. bộ nhớ xoá được

  external s. (máy tính) bộ nhớ ngoài

  information s. sự bảo quản thông tin

  intermediate s. (máy tính) bộ nhớ trung gian

  internal s. (máy tính) bộ nhớ trong

  magnetic s. bộ nhớ từ tính

  mechanical s. (máy tính) bộ nhớ cơ khí

  non-cyclic s. bộ nhớ không tuần hoàn

  photographic s. (máy tính) bộ nhớ ảnh

  rapid-access s. bộ nhớ nhanh

  sum s. cái tích luỹ tổng

  waveguide s. (máy tính) bộ nhớ bằng sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage

  * kinh tế

  bãi chứa

  bảo quản (chứng từ)

  bộ nhớ (máy vi tính)

  kho hàng

  kho hàng, (sự) xếp vào kho

  kho tàng

  lượng tồn kho

  lưu kho

  nhập kho

  phí gửi kho

  phí lưu kho, bảo quản

  sự bảo quản

  sự dự trữ

  sự gửi kho, sự lưu kho

  sự lưu trữ

  sự lưu trữ, tàng trữ, bảo quản (chứng từ)

  sự xếp vào kho

  sự xếp vào kho, gửi kho

  tàng trữ

  thuế nhập kho

  tiền thuê kho

  việc gởi hàng vào kho

  * kỹ thuật

  bãi chứa

  bể

  bể chứa

  bộ lưu trữ

  bộ nhớ

  hồ chứa

  kho

  kho tàng

  lưu trữ

  nhà kho

  sự bảo quản

  sự cất giữ

  sự chứa

  sự dự trữ

  sự lưu giữ

  sự nhớ

  sự tích đọng

  sự tích giữ

  sự tích lũy

  sự tích trữ

  cơ khí & công trình:

  bộ nhớ cơ khí

  sự xếp vào kho

  xây dựng:

  bộ nhớ máy

  bộ tích trữ

  nhà bảo quản

  nơi bảo quản

  nơi giữ

  nơi xếp hàng hóa

  sự chất kho

  sự cho vào kho

  sự nhập kho

  sự tích lắng

  sự xếp hàng hóa

  toán & tin:

  cất giữ

  lưu trữ, cất trữ

  sự lưu trữ

  hóa học & vật liệu:

  phương pháp lưu quặng

  vật lý:

  sự bảo quản (vật liệu ảnh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storage

  the act of storing something

  the commercial enterprise of storing goods and materials

  (computer science) the process of storing information in a computer memory or on a magnetic tape or disk

  Similar:

  storehouse: a depository for goods

  storehouses were built close to the docks

  Synonyms: depot, entrepot, store

  memory: an electronic memory device

  a memory and the CPU form the central part of a computer to which peripherals are attached

  Synonyms: computer memory, computer storage, store, memory board

  repositing: depositing in a warehouse

  they decided to reposition their furniture in a recommended repository in Brooklyn

  my car is in storage

  publishers reduced print runs to cut down the cost of warehousing

  Synonyms: reposition, warehousing