storage-yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage-yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage-yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage-yard.

Từ điển Anh Việt

  • storage-yard

    * danh từ

    sân kho; bãi chứa