storage ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage ring

  * kỹ thuật

  vật lý:

  vành lưu trữ

  vòng nhớ

  điện lạnh:

  vòng tích lũy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storage ring

  container consisting of a set of magnets set in a doughnut-shaped ring around which charged particles from an accelerator can be kept circulating until they are used