storage core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage core

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lõi bộ nhớ