storage bulb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage bulb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage bulb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage bulb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage bulb

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bóng bắt