storage rack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage rack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage rack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage rack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage rack

    * kỹ thuật

    giá đỡ chứa

    giá lưu