storage beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage beer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage beer

    * kinh tế

    bia tàng trữ