storage bin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage bin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage bin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage bin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage bin

    * kinh tế

    xilô bảo quản