storage mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage mesh

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạng mắt lưới nhớ