storage bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage bay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage bay

    * kỹ thuật

    ô lưu trữ

    toán & tin:

    khoang ổ đĩa