storage pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage pump

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy bơm tích năng